Allt för medlemmarnas bästa

Stadgar

Stadgar i Jönköpings Läns Byggmästareförening antagna den 25 februari 2000 och den 21 augusti 2000.

Ändamål, organisation och medlemskap

§1
Föreningen har till ändamål att sammansluta juridiska och fysiska personer med anknytning till byggindustrin för att tillvarataga och främja gemensamma intressen. I sådant syfte har föreningen särskilt att verka för fri företagsamhet, en väl fungerande marknadsekonomi och goda näringsvillkor i övrigt på byggmarknaden samt att arbeta för en god och utvecklande gemenskap mellan medlemmarna.
För främjande av föreningens ändamål kan föreningen äga fastighet och driva verksamheter.

§2
Föreningen skall ha sitt säte i Jönköping.

§3
Till medlem kan inväljas juridisk och fysisk person som styrelsen finner lämplig. Juridisk person skall vara medlem i Sveriges Byggindustrier och bedriva verksamhet inom Jönköpings län. Ansökan om inträde skall vara skriftlig.

§4
Till hedersmedlem kan föreningsstyrelsen kalla därtill särskilt förtjänt person.

§5
Medlemskap i föreningen kan sägas upp från medlemmarnas eller föreningens sida. Från föreningens sida kan medlemskap uppsägas om medlem oaktat anmaning icke betalar förfallna avgifter eller på annat sätt bryter mot dessa stadgar eller i enlighet därmed fattade beslut eller vars medlemskap eljest av styrelsen anses vara till skada för föreningen. Medlem som utträder eller uppsäges, äger ej återfå de avgifter eller bidrag han till föreningen inbetalt, ej heller någon del av föreningens tillgångar.

Föreningsstämma

§6
Ordinarie föreningsstämma hålls, på kallelse av byggmästareföreningens styrelse, årligen före den 31 mars. Extra föreningsstämma sammankallas, då byggmästareföreningens styrelse finner det erforderligt eller efter begäran av minst en tiondel av medlemmarna. Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas minst fjorton dagar före stämman.

§7
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Styrelsens och revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret.
2. Fastställande av balans- och resultaträkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Fastställande av avgifter till byggmästareföreningen.
4. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
5. Val av styrelse och revisorer, varvid en revisor och en revisorssuppleant skall vara auktoriserad eller godkänd.
6. Val av valberedning.
7. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor.
8. Av medlemsföretag senast 30 dagar före stämman ingivna ärenden.

§8
Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer medlem enligt följande:
Varje medlem har alltid en röst. Härutöver erhåller medlemsföretag ytterligare en röst för varje full andel av erlagd medlemsavgift som till beloppet motsvarar en sjättedel av basbeloppet. Med medlemsavgift avses vid senaste utdebitering erlagd medlemsavgift.
Inget medlemsföretag får dock utöva rösträtt för mer än 15 procent av det totala antalet röster i byggmästareföreningen. Medlemsföretags totala antal röster – i förekommande fall reducerat enligt ovan – utgör medlemsföretagets röstetal, För de fem största medlemsföretagen inom byggmästareföreningen, räknat efter röstetalen, gäller dessutom följande begränsningsregler. De av dessa fem företag som är upptagna i den justerade röstlängden får tillsammans inte utöva rösträtt för mer än 40 procent av de i röstlängden upptagna rösterna. Överskjutande röster skall därvid medföra reducering proportionellt i förhållande till dessa företags röstetal.
Med medlemsföretag avses i förekommande fall koncern.

§9
Medlem kan genom fullmakt överlåta sin rösträtt på annan medlem, varvid dock ingen får företräda mer än en medlem utöver sin egen.

§10
All röstning verkställs öppet, om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst dock att vid val eller vid sluten omröstning avgörandet sker genom lottning.

§11
Om föreningsstyrelsen anser det lämpligt kan fråga avgöras genom skriftlig omröstning bland de valda ombuden. Detta gäller dock inte i frågor som enligt dessa stadgar antingen skall behandlas på ordinarie stämma enligt §7 eller kräver kvalificerad majoritet för beslut. Skriftlig omröstning verkställs genom rekommenderat brev från föreningsstyrelsen till alla ombuden. Svarstiden skall vara minst åtta dagar. Sammanräkning av sålunda avgivna röster verkställs av föreningens revisorer. För beslut gäller att minst hälften av samtliga medlemmar skall biträtt förslaget, Beslut som fattats på detta sätt gäller som stämmobeslut.

Föreningsstyrelse

§12
Styrelsen skall bestå av minst sju ordinarie ledamöter jämte suppleanter.
Antalet ledamöter och suppleanter fastställs på ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Om kompletteringsval erfordras under pågående mandatperiod för att säkerställa styrelsens beslutsmässighet skall detta ske genom valberedningens försorg. Ordinarie kompletteringsval sker därefter vid nästa stämma.

§13
Styrelsen skall ha en sammansättning som motsvarar byggmästareföreningens medlemsstruktur.

§14
Av föreningsstämman valda styrelseledamöter och suppleanter utses för en tid av två år. Halva antalet, eller vid ojämnt antal, det antal som är närmast över hälften avgår vid varannan föreningsstämma. Första gången avgörs genom lottning, vilka som skall avgå.

§15
Föreningsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande, dock minst fyra, i vilket fall de skall var¿ ense om beslutet.

§16
Byggmästareföreningens styrelse utövar ledningen över föreningens verksamhet och handhar föreningens angelägenheter i enlighet med gällande stadgar och föreningsstämmans beslut. Den förvaltar byggmästareföreningens egendom samt företräder föreningen i arbetsgivares ställning gentemot egen personal.

§17
Föreningsstyrelsen fastställer former och tidpunkter för avgiftsuppbörd. Försummar medlem att i rätt tid erlägga förfallna avgifter eller eljest beslutade uttaxeringar äger styrelsen att vidta rättsliga åtgärder för beloppets indrivning.

§18
Inom byggmästareföreningen skall finnas en chefstjänsteman som handhar den löpande förvaltningen.

Uteslutning, uppsägning och skadestånd

§19
Medlemskap upphör sedan skriftlig ansökan om utträde kommit byggmästareföreningen tillhanda. Medlemskap i föreningen upphör samma dag som medlemsföretag sätts i konkurs.

§20
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller i enlighet därmed fattade beslut, föreningsstämmans beslut, resterar med avgifter eller på annat sätt genom sitt åtgärdande skadar byggmästareföreningens intressen kan uteslutas av styrelsen.

§21
Medlem som utträder eller utesluts äger ej återfå inbetalda avgifter och bidrag, ej heller någon del av byggmästareföreningens tillgångar.

Stadgeändring

§22
För beslut om ändring av byggmästareföreningens stadgar fordras att beslutet fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, den senare minst en månad efter den förra och att beslutet på båda stämmorna antages med minst tre fjärdedelar av de röster som i frågan vid tillfället avges. En av dess stämmor skall vara ordinarie. Härifrån undantages dock uttryckligen §23 vars syfte på inga villkor får förändras eller upphävas.

Upplösning

§23
Upplösning av föreningen kan icke föreslås förrän antalet medlemmar nedgått till tio. För giltighet att upplösa föreningen erfordras att ordinarie föreningsstämma antar beslutet med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna samt för upplösning av föreningen fästes det uttryckliga villkoret att föreningens tillhörigheter, av vad namn och beskaffenhet de vara må icke få delas eller förskingras utan skola i sin helhet föräras till någon i föreningens syfte verksam inrättningeller anstalt, som därav kan draga en allmännyttig fördel.